Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

2º BOLETÍN C. NATURAIS 2º E.S.O.

2º BOLETÍN – CIENCIAS NATURAIS 2º de E.S.O.(PENDENTES)

1º PARTE

1-¿Por qué dicimos que a terra posúe enerxía interna? ¿cal é a

orixe desa enerxía?Explícao.

 2-Clasifica as seguintes rochas.

Granito,mármore, cuarcita,  esquisto, basalto,gneis, conglomerado, carbón, pumita e

 3-Define os siguientes conceptos: Metamorfismo- Bomba volcánica.-Magma.

 Rocha magmática- Lava.

 4-¿Cómo se manifiesta a calor interna da Tierra na superficie?Explíca

 5-¿Cales son as capas da Terra? ¿Donde se forma omagma? ¿Cal é a diferencia entre magma e lava

 6-Explica os siguintes conceptos relacionados cos terremotos:

a) Hipocentro-b) Epicentro-c) Ondas sísmicas-d) Escala de Richter-

e) Tsunami.

 7- Realiza o esquema das rochas ígneas: definición e clases (definición, características, procesos de formación e exemplos)

  8- Explica os distintos procesos e realiza os debuxos de cada fase do proceso de meteorización mecánica.

 9- Realiza un esquema completo das placas litosféricas :definición, clases, principias placas de cada clase e límites entre placas (definición de cada un e tipos).

      10- Explica por que nun futuro non moi lonxano a península de California será unha illa?

2º PARTE

1-A atmosfera terrestre: definición, orixe, composición, capas que a forman e as funcións que realiza. Explica cada un dos apartados .

         2- Esquema da hidrosfera: definición, orixe, composición e funcións .

         3- ¿De onde procede a enerxía do sol?

         4- Se a luz dunha estrela tarda en chegar a terra 0,9 segundos.¿A que distancia está dita estrela?

         5- Define os seguintes termos:

         Exosfera, raios ultravioletas, traslación, fenómenos atmosféricos, capa de ozono.

         6- Explica por que a atmosfera regula a temperatura entre o día e a noite?

         7- Os movementos do mar:nómeaos e explica cada un deles( definición,causas e efectos)

         8- Debuxo do ciclo da auga e explica as diferentes fases.

         9- Realiza un pequeno traballo sobre as augas subterráneas (4 folios coma mínimo e feito a man .

 

0 comentarios